Vår hantering av medlemslistan och E-postadresser

Hej medlem.

Kamratföreningens E-postadress:

Sekreterare Marie Nilsson Lundberg ansvarar för vår mailhantering.

Vi har tillgång till ca 366 av alla ca 810 medlemmarnas E-postadresser, och vi fortsätter att ta emot adresser ifall man vill få tillgång till våra utskick.

Vår hantering av personuppgifter inom Kamratföreningen F 21

Vi har alla att ta hänsyn till nya datalagen som började gälla 25 maj 2018. För Kamratföreningen handlar det om att vi har ett medlemsregister med personnummer, efter- och förnamn, adress och telefonnummer. Vi behandlar registret på ett ansvarfullt och riktigt sätt enligt GDPR, den nya datalagen.

Medlemsregistret är en separat Excelfil som sekreteraren använder.

E-postadresserna är inmatade i Kontaktlistan (adressboken) i Kamratföreningens G-mail-konto.

För medlemmarna i Kamratföreningen gäller att de ska veta att de har ett avtal med oss och att de samtycker med oss om att vi får använda uppgifterna till sitt ändamål, i det här fallet E-postutskick till medlemmarna samt vid behov kunna hålla mail- eller telefonkontakt i ärenden. Uppgifterna kommer inte att användas till något annat ändamål. De kommer inte heller att ges ut till någon utomstående.

Medlemmarna har själva anmält sig som medlem och samtycker därmed till vår användning av registret. Om medlemmen inte längre vill/ska vara med i Kamratföreningen så tas han/hon bort från medlemslistan och G-mails Kontaktlista. Om medlemmen inte vill ta emot E-post från föreningen tas han/hon bort från G-mails Kontaktlista.

Medlemmarnas rättigheter:

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Sekreterare Marie Nilsson Lundberg ansvarar för och sköter hanteringen av medlemsregistret och G-mailen. Hon nås på E-postadressen kamratforeningenf21(a)gmail.com

Medlemmen Krister Öhman deltar i skötseln av G-mailen och ansvarar för sin del i datahanteringen.

 

 

Uppdaterad 2018-10-11 - KÖ